Dokumenty - druki do pobrania

ZGŁOSZENIE STAD NOWOTWORZONYCH
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od brucelozy, białaczki, gruźlicy bydła (20,26KB, DOC)
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od brucelozy owiec i kóz (23,43KB, DOC)
word Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego świń (23,40KB, DOC)

ATEST NA MLEKO
word Podanie o wydanie zaświadczenia, że gospodarstwo spełnia wymagania związane z produkcją mleka surowego (41KB, DOC)

PASZE
word Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz (44KB, DOC)
word Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz (43KB, DOC)


PRZEMIESZCZENIE TRZODY
word Wniosek o przemieszczenie świń (70,00KB, DOC)
word Dokument przemieszczenia świń (18,1Kb, DOCX)

UBÓJ TRZODY NA UŻYTEK WŁASNY
word Wniosek o ubój gospodarczy na użytek własny (22,89kb, DOCX)

UBÓJ BYDŁA, OWIEC I KÓZ NA UŻYTEK WŁASNY
word Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca życia, owiec lub kóz w wieku powyżej 12 miesięcy, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (26,13 KB, DOC)

UBÓJ Z KONIECZNOŚCI
word Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (18,12KB, DOCX)
word Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (14,74KB, DOCX)

ZGŁOSZENIE PTACTWA
word Zgłoszenie utrzymywania drobiu (20,7 KB, DOC)

ZGŁOSZENIE PASIEKI I WPIS DO REJESTRU
word Zgłoszenie pasieki i wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii (19,3KB, DOCX) - za wydanie zaświadczenia z numerem, pod którym została wpisana pasieka należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł
word Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości przezimowanych rodzin pszczelich (14,00KB, DOCX)

WNIOSEK DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC FINANSOWĄ Z ARiMR
word Podanie o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów (43KB, DOC)

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU ZALECEŃ POKONTROLNYCH
word Oświadczenie wykonania zaleceń pokontrolnych (17,28KB, DOCX)

WNIOSEK O KOPIĘ DECYZJI
word Podanie o wydanie kopii zgubionej decyzji (19,01KB, DOCX)

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA ZDROWIA NA EXPORT
word Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia na export dla psa, kota (24,97 KB, DOCX)

 

Opłaty skarbowe proszę uiszczać w kasie Urzędu Miasta Łomży lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w VeloBank S.A. nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.