Start

Tylko do 14 sierpnia rolnicy, którzy hodują świnie muszą dostosować gospodarstwa do programu bioasekuracji lub złożyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii oświadczenie, że nie spełnią tych wymagań.

Termin ten upływa w najbliższy poniedziałek. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łomży 14 sierpnia 2017 r. w godzinach 8.00 – 17.00 został zorganizowany dyżur celem umożliwienia posiadaczom świń złożenia przedmiotowych oświadczeń.

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja PROGRAMU BIOASEKURACJI, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378). 

 więcej...

mapa bioasekuracji

Zmieniony „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 wszedł w życie 15 bm. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378) .

Zgodnie z §7 ust. 2 oraz §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017, poz. 729,) informujemy, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży unieważnia ogłoszenie z dnia 22 maja 2017r. w sprawie zbycia składników majątku ruchomego (garaży).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów do wykonywania zleconych czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa. 

Liczba poszukiwanych techników  weterynarii – 7.

Adres urzędu:

                        Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
                        ul. Nowogrodzka 160
                        18-400 Łomża

Miejsce wykonywania czynności zleconych:

-  Rzeźnie i zakłady przetwórcze na  terenie powiatu łomżyńskiego.

Warunki pracy:

- nie wyklucza się pracy siedem dni w tygodniu,

- nie wyklucza się pracy w systemie dwuzmianowym.

Wymogi niezbędne do realizacji powierzonych czynności:

- wykształcenie średnie  weterynaryjne,

- kurs wytrawiania i umiejętność wykonywania badania,

- minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania czynności pomocniczych przy  badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa,

- posiadanie tytułu do ubezpieczeń społecznych (bez prawa do  renty lub emerytury),

- znajomość prawodawstwa weterynaryjnego w zakresie określonym w części A, rozdział IV, załącznik nr 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do  spożycia przez ludzi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia dokumentu potwierdzającego wymagane  wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego ukończony kurs wytrawiania,

- kopia dokumentu poświadczającego odbycie wymaganej praktyki zawodowej,

- oświadczenie o braku konfliktu interesów lub o istnieniu jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich powiązań (prawnych, finansowych, rodzinnych), które mogłyby zostać uznane za naruszające niezależność  w wykonywaniu zadań na terenie nadzorowanego podmiotu,

- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty i oświadczenia wymagane w dniu podpisania umowy:

- orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające zdolność do podjęcia pracy przy produkcji żywności,

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, potwierdzone badaniem okulistycznym,

- oświadczenie o posiadaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Termin składania dokumentów:   do dnia 10 czerwca  2017 roku .

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
ul. Nowogrodzka 160
18-400 Łomża

Z dopiskiem na kopercie: „oferta -   technik weterynarii”.

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie oraz oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Dokumenty, o których mowa w  niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i egzaminu kompetencyjnego. Brak powiadomienia oznacza odrzucenie oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  862163454.

Łomża, dnia 31 maja 2017 roku.